Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

SnellmanEDU, paikassa Kuopio
Kesto
6 kuukautta
Hinta
2 370 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 2 370 EUR)
Seuraava toteutus
10 toukokuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.4.2024
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Kesto
6 kuukautta
Hinta
2 370 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 2 370 EUR)
Seuraava toteutus
10 toukokuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.4.2024
Toteutustapa
Hybriditoteutus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

Kaipaatko ammatillista tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja haasteista? Haluatko oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä osana työtäsi ja tukea asiakkaan myönteistä mielenterveyttä, kasvua sekä kehitystä? Mielenterveyden haasteet ovat tällä hetkellä yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista. Monet ihmiset kamppailevat stressin, ahdistuksen, masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien kanssa. Tarve ammattitaitoisille lyhytterapeuteille sekä nopeille ja tehokkaille ratkaisuille on siis suurempi kuin koskaan.

Koulutuksessa saat tietoa, kuinka työskennellä toipumislähtöisellä ja lyhytterapeuttisella otteella eri ikäisten ihmisten kanssa. Lisäksi hankit osaamista mm. lasten ja nuorten auttamiseen sekä mielenterveyden tukemiseen erityisasiantuntijoiden opastuksella. Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofinen ajattelu yhdistettynä narratiiviseen ja dialogiseen malliin. Tavoitteena on myönteisen muutoksen aikaansaaminen psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla sekä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden.

Sisältö

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

 • Psykoterapia ja lyhytterapia työmenetelmänä Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi
 • Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä ja ratkaisukeskeinen hoito:

 • Ahdistuneisuus
 • Masennus
 • Traumat, kriisit
 • Pakko-oireet, pelot sekä paniikkihäiriö
 • Syömishäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Työskentely eri-ikäisten ja perheiden kanssa
 • Pariterapia ja seksuaalisuus sekä sukupuolisuuden moninaisuus

Koulutuksen rakenne

 • Koulutuspäiviä 10 kpl
 • Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 h (viitenä päivänä 2 x 45 min)
 • Vertaisryhmätapaamiset 20 h
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Välityöskentely ja tehtävät 
 • Kirjareferaatit 10 kirjaa
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Oman ammatillisen kasvun reflektio
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain:

 • Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen 10 op
 • Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen hoito 10 op 
 • Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Opiskelija hankki itse omat asiakkaansa esimerkiksi oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään videodokumetointi ainakin kahden eri asiakkaan kanssa sekä asiakastyöstä tehdyt kirjalliset analysoinnit sekä litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissa ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin. Lisäksi koulutus vahvistaa työssä jaksamista ja tukee tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • tietää mitä on psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely sekä niiden prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön.
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä.
 • osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

10 toukokuuta, 2024

 • Hybriditoteutus
 • Kuopio
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 21.4.2024

Kohderyhmä

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssäjaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Aikataulu

(8.4.2024, lähi (Sarianna)) Huom! Aloitus siirretty, korvaava päivä ilmoitetaan myöhemmin.
10.5.2024, etä (Sarianna)
16.8.2024 Työnohjaus 1, lähi (Mika)
2.9.2024, lähi (Mika)
4.10.2024, lähi (Mika)
28.11.2024 Työnohjaus 2, etä (Sarianna)
16.12.2024, etä (Petri)
27.1.2025, lähi (Sarianna)
21.2.2025 Työnohjaus 3, lähi (Mika)
19.3.2025, etä (Johanna)
7.4.2025, etä (Milka ja Sarianna)
26.5.2025 Työnohjaus 4, lähi (Sarianna)
2.9.2025, lähi (Sarianna)
3.9.2025 Työnohjaus 5, lähi (Sarianna)
2.10.2025 lähi (Sarianna)

Opetuspäivät päivittäin klo 9–16. Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 10 koulutuspäivää. Osa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena. Pienryhmätyönohjaukseksi merkittyinä päivinä, opiskelijalla on 2 x 45 min työnohjausta pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

*SnellmanEDU pidättää oikeuden muutoksiin ajankodissa.

Kouluttaja

astuukouluttaja Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja

Vierailevat kouluttajat:

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)
 • Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen.
 • Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala. Johanna Luomala on tehnyt pitkän uran hyvin haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa, johtanut erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja toiminut useita vuosia esihenkilötehtävissä. Hän on opiskellut yhteiskuntatieteitä, yhteisöpedagogiikka ja useita terapiasuuntauksia mm. seksuaali-, tanssi/liike, musiikki- sekä ratkaisukeskeistä terapiaa ja tällä hetkellä opiskelee kognitiivista suuntausta. 
 • Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, lyhytterapeutti Mika Haataja

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari sekä Mika Haataja. Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan työyhteisöissä.

Kustannukset

370 €
Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
SnellmanEDU
Viestikatu 3
70600 Kuopio

SnellmanEDU – sijoita itseesi, kehitä osaamistasi

SnellmanEDU:n kesäyliopiston toiminta koostuu ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille, avoimesta korkeakouluopetuksesta sekä Lasten yliopistotoiminnasta. SnellmanEDU:n tarjonnassa ovat myös Ikääntyvien yliopiston tilaisuudet. SnellmanEDU järjestää vuosittain yli 250 koulutusta. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo. Etäopetuksessa SnellmanEDU on ollut jo pitkään uranuurtaja....

Lue lisää kouluttajasta SnellmanEDU ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu