Suodata
Riskienhallinta
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 20 tuloksesta
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Riskienhallinta

Riskienhallinnan koulutus opettaa ennakoimaan ja tunnistamaan liiketoiminnan riskitekijät

Yritystoiminnassa on aina mukana uhkia, esteitä ja vastoinkäymisiä, joita ei ole mahdollista välttää. Riskejä on kuitenkin mahdollista vähentää oikeanlaisella riskienhallinnalla.

Yritysten haasteena on pystyä tunnistamaan ja arvioimaan kriittisimmät riskinsä sekä samalla tunnistaa ne mahdollisuudet, joista voi olla apua liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä kutsutaan liiketoiminnan riskienhallinnaksi, jonka on kuljettava mukana liiketoiminnan eri vaiheissa.

Riskien vähentäminen turvaa omistajien sijoituksia, työntekijöiden työn jatkuvuutta sekä asiakkaiden saamaa laadukasta palvelua.

Riskienhallintakoulutus auttaa riskien hahmottamisessa, niiden arvoimisessa sekä riskienhallinnan suunnitelman luomisessa. Riskienhallinnan koulutuksista saat apua riskienhallintaan myös esimerkiksi yritystoimintaa aloittaessa. Lisäksi opit reagoimaan yritysmaailman riskeihin niiden vaatimalla tavalla.

Mistä riskejä syntyy?

Monet liiketoiminnan tekijät voivat aiheuttaa riskejä. Liiketoiminnan riskit syntyvät ensisijaisesti kilpailusta, sisäisestä paineesta sekä muuttuvista markkinavoimista, jotka aiheuttavat liiketoiminnan eri muuttujien vaihteluja ja vaikuttavat siten tuloksiin ja pitkän tähtäimen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Liiketoiminnan riskit saattavat johtua myös toimintasuunnitelman puutteellisuudesta tai vajavaisuudesta, puutteellisesta johtamisesta tai liian hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Ota riskienhallintakoulutus avuksi!

Opi tunnistamaan riskit yritystoiminnan eri osa-alueilla

Riskienhallinta alkaa yritykseen mahdollisesti liittyvien riskien erittelyllä ja nimeämisellä. Riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää, koska ilman sitä riskeihin on mahdotonta varautua.

Seuraavaksi riskienhallinnassa tehdään riskianalyysi, jossa keskitytään vahinkotiheyteen sekä seurauksiin.

Riskienhallinnassa keskitytään kuuteen eri osa-alueeseen:

 • henkilöihin
 • talouteen
 • toiminnan organisointiin
 • toimintaedellytyksiin
 • sidosryhmiin
 • omaisuuteen

Nämä ovat myös useimmiten taustalla kulkevia teemoja riskienhallintakoulutuksissa.

Miksi satsata riskienhallintakoulutukseen ja riskienhallinnan osaamiseen?

Riskeillä on huomattavia vaikutuksia yritykseen ja sen tavoitteisiin. Vain negatiivisia vaikutuksia kutsutaan riskeiksi, positiiviset vaikutukset ovat mahdollisuuksia.

Riskienhallinnasta on lukuisia hyötyjä yrityksille. Riskienhallinnan koulutus

 • vähentää yllättäviä vahinkoja ja niiden kustannuksia
 • parantaa tuotannon tehokkuutta
 • antaa mahdollisuuden kohdistaa resurssit tärkeimpiin alueisiin
 • vähentää häiriötilanteita ja katkoksia
 • auttaa tutustumaan yrityksen omaan toimintaan aiempaa paremmin
 • parantaa yrityksen imagoa ja kasvattavat asiakastyytyväisyyttä.

Riskienhallinta luo turvaa työntekijöille

Tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa on sen synnyttämä turva työntekijöille. Henkilöstön osaamista voi parantaa antamalla työntekijöille mahdollisuus osallistua riskien syiden ja torjunnan tarkasteluun.

Työntekijä hyötyy

 • turvallisesta ja mielekkäästä työpaikasta
 • oman työnsä jäsentymisestä osaksi yrityksen muodostamaa kokonaisuutta
 • oman työnsä tuntemuksen ja ammattitaidon kasvusta
 • lisääntyvästä työtyytyväisyydestä
 • valmiuksista kehittää omaa työnkuvaansa
 • selkenevistä tehtävistä ja vastuista.

Parhaimmassa tapauksessa riskienhallinta lisää työntekijöiden turvallisuudentunnetta. Huonosti toteutettu riskienhallinta voi kuitenkin pahimmillaan muodostua toimintaa rajoittavaksi valvonnaksi. Riskienhallinnan koulutuksissa käsitellään muun muassa oikeanlaisten keinojen löytämistä ja valjastamista merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.

Toimiva riskienhallintasuunnitelma pelastaa, jos vahinko osuu kohdalle

Riskien ennakointi tai riskeihin varautuminen eivät aina estä riskien toteutumista. Vahingon sattuessa eli riskin toteutuessa on yrityksen pystyttävä reagoimaan riskin aiheuttamiin ongelmiin sekä jatkamaan toimintaansa riskin aiheuttamista vahingoista huolimatta.

Riskin uhatessa tai toteutuessa on oltava olemassa varasuunnitelmia, jotta riskien seuraukset eivät ole tuhoisia liiketoiminnalle. Liiketoiminnan riskienhallinta vaatii suunnitelmallisuutta, huolellisuutta ja jatkuvuutta. Riskejä voidaan ehkäistä ennaltaehkäisevästi, mutta myös niiden kohtaamiseen voi ja tulee valmistautua huolella.

Riskienhallinnan koulutus parantaa osaamistasi ja takaavat, että yrityksesi on valmistautunut yritystoiminnan mahdollisiin riskitilanteisiin.

Risk Manager -koulutus

Risk Manager -koulutus on tarkoitettu kaikille riskien- ja laadunhallinnan tehtävissä työskenteleville johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla sekä järjestöissä. Risk Managerin koulutus antaa tarvittavat tiedot ja taidot vaatimustenmukaisen riskienhallintajärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitämiseen. 

Risk Manager -koulutus toteutetaan yhteistyössä SLY Sertifioinnin kanssa. Koulutus täyttää European Organisation for Quality (EOQ) –kriteerit. Risk Manager -koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea SLY-Sertifioinnista Risk Manager –henkilösertifioinnin.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Suomen Riskienhallintayhdistys Ry, Laurea ammattikorkeakoulu