Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-18 koulutusta 18 tuloksesta

Lastensuojelun ja perhetyön koulutus

Lastensuojelu ja perhetyö -koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa lasten, nuorten ja perheiden tämän hetkisestä tilanteesta ja kehittää osallistujan perhetyön ja lastensuojelun alaan kuuluvia valmiuksia. Koulutukseen osallistuva oppii tunnistamaan lapsen ja nuoren kehitystä tukevia ja vaarantavia tekijöitä ja löytää keinoja yhteistyöhön perheiden ja verkostojen kanssa.

Mitä lastensuojelu tarkoittaa?

Kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus hoivaan ja turvaan ja tätä oikeutta tulee aikuisten suojella. Lastensuojelun perusmuoto on turvata lapselle riittävä hoiva, huolenpito ja turva.

Laissa on säädetty lastensuojelusta niin, että lapsella on oikeus virikkeitä antavaan ja turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen, monipuoliseen kehitykseen. Vanhempia ja lapsia tukee lastensuojelutyö, jonka tavoitteena on turvata suotuisat kasvuolot ja tukea vanhempia näiden kasvatustehtävässä. Lastensuojelu on yksi kunnallisen sosiaalitoimen tärkeimmistä osa-alueista.

Lastensuojelu- ja perhetyö -koulutusten kohderyhmä

Lastensuojelun ja perhetyön koulutukset on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä lastensuojelun, koulujen, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille, jotka kohtaavat erilaisia työssään perheitä, ryhmiä ja verkostoja.

Lastensuojelun perusteet

Lastensuojelun perusteet -koulutuksessa opitaan lastensuojelulain ja muiden lastensuojelutyöstentelyyn vaikuttavien lakien säädöksiä. Koulutuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva lastensuojelulaista käytännönläheisten esimerkkien avulla.

Lastensuojelun perusteet -koulutuksen teemat:

 • Lastensuojelun järjestäminen
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
 • Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen
 • Jälkihuolto

Lastensuojelun perusteet -koulutus on tarkoitettu lastensuojelussa työskenteleville sosiaalihuollon ammattilaisille, lastensuojelun kanssa yhteistyötä tekeville viranomaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus sopii laajasti eri sektoreilla lasten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja se sisältää muun muassa seuraavia aiheita:

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt
 • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä

Psykiatrinen lastensuojelutyö

Psykiatrinen lastensuojelutyö -koulutus on suunniteltu psykiatrian ja lastensuojelun rajapintaan, ja sen tarkoituksen on edistää lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että kaikki lasten hyväksi tehtävä työ olisi johdonmukaisesti samansuuntaista.

Psykiatrisen lastensuojelutyön koulutuksen avulla osallistuja voi laajentaa ammattipätevyyttään ja nostaa siten oman yksikkönsä hoidon kokonaistasoa. Koulutus auttaa täsmentämään lastenpsykiatrisen ja nuorisopsykiatrisen konsultaation fokusta ja tarvetta.

Perhetyöntekijän tehtävät

Perhetyöntekijä on sosiaaliohjaaja, joka tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyöntekijä auttaa syrjäytymisen, ongelmien ja lastensuojelun tarpeen ennaltaehkäisemisessä.

Perhetyöntekijän työnkuva:

 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Lasten hoidossa ja kasvatuksessa ohaaminen
 • Kodin arjen ja arkirutiinien hallinnan ohjaus
 • Perheen toimintakyvyn vahvistaminen
 • Perheen vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 • Perheen sosiaalisten verkostojen laajentamisen tukeminen

Perhetyöntekijän koulutusvaatimukset

Perhetyöntekijän koulutusvaatimukset voivat olla moninaiset. Perhetyöntekijä voi olla koulutukseltaan esimerkiksi sosionomi tai lähihoitaja. Perhetyön erikoistumiskoulutuksia järjestetään myös täydennyskoulutuksina.

Perhetyöntekijän osaaminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan perhetyöntekijällä tulee olla:

 • tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä
 • taito kohdata ja ohjata lapsia ja vanhempia
 • kyky työskennellä erilaisten ihmisten ja perheiden muuttuvien tilanteiden kanssa
 • lapsen kasvatusta ohjaavien palveluiden tuntemusta
 • kyky käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä
 • tietoa päihde-, mielenterveys ja parisuhdetyöstä

Voimavarakeskeinen perhetyö

Voimavarakeskeinen perhetyö -koulutus valmentaa voimavaralähtöisten menetelmien käyttöön perhetyössä. Voimavarakeskeinen perhetyö tukee perheen vahvuuksia ja itsemääräämistä rajoitusten sijaan. Voimavarakeskeiset menetelmät auttavat voimavarojen tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa. Voimavaroja antavat tekijät edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehittymistä.  Samalla voimavarat suojaavat epäsuotuisilta tekijöiltä antamalla elämään hallittavuutta.

Voimavaralähtöisen perhetyön menetelmiä:

 • Voimavaralähtöinen haastattelu
 • Dialogisuus vanhempien ja ammattilaisen välillä
 • Voimavaralomakkeet
 • Puheeksi ottamisen työkalupakki
 • Neuvokas perhe -menetelmä

Perhearviointi

Perhearvioinnin koulutus perehdyttää perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmään. Perhearviointimenetelmää hyödyntämällä osallistuja osaa kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia. Lisäksi hän osaa arvioida perhettä kokonaisuutena, mutta myös sen jäsenten keskinäisiä suhteita.

Perhearvioinnin koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka työskentelevät perheiden parissa. Menetelmä tarjoaa hyödyllisiä työkaluja myös esimerkiksi lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi.

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus antaa monipuolista tietoa ja käytännön keinoja työskennellä sellaisten perheiden kanssa, joissa on erityislapsia tai -nuoria. Koulutuksen tavoitteena on syventää opiskelijalla jo olemassa olevaa tietoa ja taitoa ratkaisukeskeisyydestä sekä vahvistaa voimavarasuuntautunutta ja arvostavaa työotetta. Oman asiantuntijuuden ja oman valmentaja-minän kehittämistä sekä hiljaisen tiedon jakamista harjoitetaan tiiviisti koko koulutuksen ajan.

RAPEVA® – Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutusta järjestävät mm. kesäyliopistot ympäri Suomen. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja heidän perheidensä parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille, jotka toimivat perheiden kanssa.

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvä koulutus

Lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä koulutuksissa ja seminaareissa tarkastellaan lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä ja hankitaan valmiuksia lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen sekä puheeksi ottamiseen. Koulutukseen voi sisältyä seuraavia teemoja:

 • lähisuhdeväkivallan yhteiskunnalliset linjaukset ja strategiat
 • lähisuhdeväkivaltaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä
 • lähisuhdeväkivallan yleisyys ja sen vaikutukset eri osapuoliin
 • väkivallan vaarallisuuden arviointi ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtiminen.

Koulutukset on suunnattu esimerkiksi kasvatus-, opetus-, rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja asiantuntijoille. Lähisuhdeväkivaltaan liittyvää koulutusta järjestävät ainakin ammattikorkeakoulut.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: lastensuojelu.info, thl.fi lab.fi, aluepro.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia