Palkitse ja sitouta tehokkaasti (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
30.5.2023
suomi
   
Hybriditoteutus
Espoo
Koulutus

Palkitse ja sitouta tehokkaasti (1 pv)

Tiesitkö, että moni palkitsemisjärjestelmä on käytännössä turha, koska sitä ei ole sidottu organisaation tavoitteisiin? Samalla se tulee hyvin kalliiksi. Vaikuttavampaan palkitsemiseen tähtäävässä koulu­tuk­sessa käymme läpi, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaan palkit­se­misen osate­ki­jöistä, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat orga­ni­saation suori­tus­kykyyn sekä jaamme koke­muksia käytännössä toimi­viksi tode­tuista keinoista parantaa palkit­se­misen tehok­kuutta.

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat tieteel­lisen pohjan oman orga­ni­saa­tionsa palkit­se­misen suun­nit­teluun sekä kuulevat lähes­ty­mis­ta­voista, jotka haastavat palkit­se­misen perinteiset keinot.

Hyödyt osallistujalle
- Saat koko­nais­kä­si­tyksen palkit­se­misen keskei­sistä haas­teista
- Ymmärrät, miten palkit­se­misen eri keinot vaikut­tavat ryhmä­dy­na­miikkaan ja moti­vaa­tioon
- Osaat kehittää ja haastaa oman orga­ni­saa­tiosi palkit­se­misen keinoja
- Ymmärrät palkit­se­misen ja stra­tegian yhteyden merki­tyksen
- Osaat soveltaa palkit­se­misen teoriaa käytäntöönKenelle?
Päivä on suun­nattu kaikille palkit­se­misen kanssa työs­ken­te­le­ville esihenkilöille sekä palkit­se­mis­jär­jes­telmien suun­nit­te­lusta vastaa­ville tahoille.Kouluttaja


Tommi Lindholm, yritysvalmentaja.
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityisosaamisalueet
- Johto­ryh­mä­työs­kentely
- Asian­tun­ti­joiden johta­minen
- Palkitseminen
OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Päivän aloitus, esit­täy­ty­mis­kierros

Stra­te­ginen johta­minen ja palkit­se­minen
- Näkö­kulmia stra­te­giaan ja sen jalkaut­ta­miseen
- Miten palkit­se­misen keinomme linkit­tyvät stra­te­giaan?
- Osa-opti­mointi ja sen vaiku­tukset

10:30 Tauko

10:45 Mikä on palkit­se­mi­semme kohteena?
- Mistä orga­ni­saation laatu kumpuaa?
- Vasta­vuo­roisuus, empatia, vapaa­mat­kus­tajat
- Status, valta, raha ja luot­tamus
- Mistä tulos muodostuu? Systee­mi­nä­kö­kulma palkit­se­miseen
- Palkit­se­minen ja yhteistyö

12:00 Lounas

13:00 Uusia näkö­kulmia tehok­kaaseen palkit­se­miseen
- Käytännön koke­muksia toimi­vista palkit­se­mis­jär­jes­tel­mistä
- Katsaus palkit­se­misen tieteeseen
- Moti­vaatio ja palkit­se­minen
- Bonus­jär­jes­telmät

14:15 Kahvi

14:30 Sisäisen moti­vaation tuke­minen
- Rahal­lisen palkit­se­misen vaih­toehdot
- Sisäisten moti­vaa­tio­te­ki­jöiden tuke­minen

15:30 Tilaisuus päättyyKoulutuspaikka:
Innopoli 3, Otaniemi, Vaisalantie 4, 02130 Espoo
- Voit osallistua myös etänä. Valitse ilmoittautumislomakkeella, osallistutko lähi- vai etäkoulutukseen.

Ajankohta:
ti 30.5.2023, klo 09.00-15.30

Hinta:
890 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivän aikana

Kysy ryhmäetuhintaa:
toimisto@ratekoulutus.fiIlmoittautumisen peruutusehdot:
Jos osallistuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua, veloitamme 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Palkitse ja sitouta tehokkaasti (1 pv), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Palkitse ja sitouta tehokkaasti (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy sosiaalisessa mediassa

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – ajankohtaiset valmennukset sinun tarpeisiisi

Ratekoulutus on vuonna 2000 aloittanut suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita valmennuksia kohdennettuihin tarpeisiin. Valikoimissamme on sekä omia että yhteistyökumppaniemme kursseja, webinaareja ja verkkokoulutuksia. Tuhansia koulutuksia – Ratekoulutuksella on alallaan mittava kokemus Tarjoamme koulutusta eri toimialojen johdolle, esihenkilöille ja asiantuntijoille...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 185 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Palkitse ja sitouta tehokkaasti (1 pv) täytä seuraavat tiedot: