Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Arvomyynti B2B

Brik
Yhteenveto
2 päivää
1 490 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
1 490 EUR
18.11.2021

Suomi
Pyydä tarjousta

Arvomyynti B2B

Ymmärrä arvomyynnin periaatteet ja sovella niitä myyntityössäsi

Mikä avuksi, kun perin­teiset myyn­ti­tek­niikat eivät enää toimi? Inter­netin valta­kau­della yritys­asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­minen on muut­tunut merkit­tä­västi, joten myyn­ninkin pitää muuttua. Arvo­myynti onkin kovaa vauhtia syrjäyt­tä­mässä perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tupu­tettu näihin päiviin saakka.

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmärrät muutokset B2B-asiak­kaiden odotuk­sissa ja osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Tunnet arvo­myynnin peri­aatteet ja opit sovel­tamaan niitä omassa myyn­ti­työssäsi
 • Ymmärrät syväl­li­sesti empatian ja asiakkaan aktii­visen kuun­telun merki­tyksen myyn­ti­työssä
 • Pääset haas­tamaan omat näke­myksesi myyn­nistä ja siinä menes­ty­misen salai­suuk­sista
 • Opit laatimaan omat myyn­ti­stra­te­giasi asia­kas­arvon tuot­ta­misen näkö­kul­masta
 • Saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia ja luot kestä­vämpiä asia­kas­suh­teita

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Valmen­nus sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­konka­reille, jotka haluavat vahvistaa omaa myyn­tio­saa­mistaan.

Aikataulu

1. päivä – Arvo­myynnin perusteet

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä

 • Miten Internet on muut­tanut B2B -myyntiä
 • Käyntien sopi­misen vaikeus
 • Miksi asiakkaan kannattaa tavata juuri sinut?
 • Tuote- ja myyn­ti­läh­töisen toimin­ta­tavan haasteet
 • Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

Harjoitus: Oman myyn­ti­fi­lo­sofian peilausta vauh­dik­kaasti muut­tuvaan toimin­taym­pä­ristöön

10.15 Tauko

10.30 Mitä arvo­myynti on?

 • Asia­kas­arvon tuot­ta­misen peri­aatteet
 • Miten arvo­myynti eroaa tuote­myyn­nistä ja ratkai­su­myyn­nistä?
 • Arvo syntyy asiakkaan mielessä
 • Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa ja aktii­visen kuun­telun taito

12.00 Lounas

13:00 Mitä asiakas arvostaa?

 • Tekninen arvo
 • Talou­del­linen arvo
 • Toimin­nal­linen arvo
 • Uutuusarvo
 • Tule­vai­suusarvo
 • Tunnearvo
 • Imago- ja statusarvo
 • Asiakkaan todel­liset koko­nais­kus­tan­nukset ja koko­nais­hyödyt

Harjoitus: Oman tarjonnan arvioi­minen arvon tuot­ta­misen näkö­kul­masta

14.30 Kahvi

14:45 Arvo­si­säl­töjen kiteytys ja kuvaa­minen

  16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

  2. päivä – Argu­men­tointi ja arvo­pe­rus­teinen hinnoittelu

  8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

  9.00 Millaista osaa­mista arvo­myynti vaatii?

  • Asiakkaan luot­ta­muksen voit­ta­minen
  • Empatia eli aset­tu­minen asiakkaan asemaan
  • Myyjän vuoro­vai­ku­tus­taidot eri väli­neillä
  • Syste­maat­tisen tarve­kar­toi­tuksen toteut­ta­minen
  • Tehokkaat kysy­mykset
  • Asiakkaan autta­minen omien tarpeiden sanoit­ta­mi­sessa
  • Sanat­tomien viestien tulkinta
  • Yhteen­vedon laati­minen asiakkaan koko­nais­tar­peista

  Harjoitus: Omien asiakas­tai­tojen arviointi

  10.30 Tauko

  10.45 Asiakkaan osto­käyt­täy­ty­misen ymmär­tä­minen

  • Luot­tamus kaiken keskiössä
  • Ostajan päätös­pro­sessin etene­minen
  • Ostajan tuke­minen osto­pro­sessin eri vaiheissa
  • Kaupanteon riskit ostajan näkö­kul­masta ja ”näky­mät­tömät” esteet
  • Ostoikkuna avau­tu­minen ja sulkeu­tu­minen
  • 3H -ajattelu

  12.00 Lounas

  13.00 Arvo­poh­jainen hinnoittelu

  • Miten arvo­poh­jainen hinnoittelu poikkeaa muista hinnoit­te­lu­me­ne­tel­mistä?
  • Hinnan vaikutus asiakkaan arvo­ko­ke­mukseen
  • Asia­kas­arvon kiteyt­tä­misen ja kuvaa­misen haasteet
  • Palve­lu­myynnin erityis­haasteet arvo­myynnin näkö­kul­masta
  • Arvo­lu­pausten lunas­ta­minen

  14.15 Kahvi

  14:30 Kaupan solmi­misen taito

  • Myyjän vastuulla on ehdottaa kaupan­tekoa (rohkeus palkitaan)
  • Tarjouksen huolel­linen valmistelu, esittely ja argu­men­tointi
  • Asia­kas­arvon myymisen taito
  • Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen
  • Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
  • Asiakkaan vastus­tuksen kesyt­tä­minen (viiden Ei:n periaate)

  16:00 Tilaisuus päättyy

  Koulutuspaikka

  Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

  .

  Kouluttaja

  Kouluttajana toimii Jari Salminen.

  Kustannukset

  Koulutuksen hinta on 1490 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

  Ota yhteyttä

  Haluatko tietää lisää koulutuksesta Arvomyynti B2B? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

  Brik sosiaalisessa mediassa

  Brik

  Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

  Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


  Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

  Yhteystiedot

  Brik

  Metsänneidonkuja 4
  02130 Espoo

   Näytä puhelinnumero
  www.brik.fi


  Arvioinnit
  Arvioinnit
  Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

  Arvioinnit kouluttajasta
  (4,6)
  Perustuu 116 arviointiin
  Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
  Ota yhteyttä

  Saadaksesi lisätietoa aiheesta Arvomyynti B2B täytä seuraavat tiedot: