Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Arvomyynti B2B

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
24.5.2022

Suomi
Pyydä tarjousta
Henkilö pitää korttiaan läppärin edessä ja ostaa tavaroita netissä.

Arvomyynti B2B

Mikä avuksi, kun perin­teiset myyn­ti­tek­niikat eivät enää toimi? Inter­netin valta­kau­della yritys­asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­minen on muut­tunut merkit­tä­västi, joten myyn­ninkin pitää muuttua. Arvo­myynti onkin kovaa vauhtia syrjäyt­tä­mässä perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tupu­tettu näihin päiviin saakka.

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmärrät muutokset B2B-asiak­kaiden odotuk­sissa ja osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Tunnet arvo­myynnin peri­aatteet ja opit sovel­tamaan niitä omassa myyn­ti­työssäsi
 • Ymmärrät syväl­li­sesti empatian ja asiakkaan aktii­visen kuun­telun merki­tyksen myyn­ti­työssä
 • Pääset haas­tamaan omat näke­myksesi myyn­nistä ja siinä menes­ty­misen salai­suuk­sista
 • Opit laatimaan omat myyn­ti­stra­te­giasi asia­kas­arvon tuot­ta­misen näkö­kul­masta
 • Saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia ja luot kestä­vämpiä asia­kas­suh­teita

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Valmen­nus sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­konka­reille, jotka haluavat vahvistaa omaa myyn­tio­saa­mistaan.

Aikataulu

08:30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä

 • Miten Internet on muut­tanut B2B -myyntiä
 • Tuote- ja myyn­ti­läh­töisen toimin­ta­tavan haasteet
 • Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

10:15 Tauko

10:30 Mitä arvo­myynti on?

 • Mitä arvomyynti tarkoittaa?
 • Asiakasarvon tuottamisen taito
 • Asiakaskeskeinen toimintatapa ja aktiivisen kuuntelun taito

12:00 Lounas

13:00 Asiakasarvon luominen

 • Arvonmuodostuksen elementit
 • Asiakkaan tunteminen
 • Asiakasarvon kiteyttäminen ja kuvaaminen
 • Mitä arvomyyjältä edellytetään?

Harjoitus: Omien asiakastaitojen arviointi arvomyynnin näkökulmasta

14:30 Tauko

14:45 Arvopohjainen hinnoittelu

 • Miten asiakkaan kokema arvo hinnoitellaan?
 • Miten arvopohjainen hinnoittelu poikkeaa muista hinnoittelumenetelmistä?
 • Hinnan vaikutus asiakkaan arvokokemukseen
 • Ostajan tukeminen ostoprosessin eri vaiheissa
 • Asiakasarvon myymisen taito

16:00 Koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Jari on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:

 • Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
 • Johta­minen ja esimiestyö
 • Myynti ja asia­kas­palvelu
 • Johta­mis­vies­tintä
 • Tiimityö
 • Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
 • Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asiantuntijan myyntitaidot -kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita, tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Arvomyynti B2B? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 120 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Haluatko parempia tuloksia?

Kehitä myyntiä ja johtamista, ja saavuta parempia tuloksia Uranon kanssa. Koulutukset järjestetään verkossa tai räätälöidysti paikan päällä.

Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Arvomyynti B2B täytä seuraavat tiedot: