Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 107 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 107 tuloksesta

Työhyvinvointi on koko organisaation asia

Työhyvinvointiin vaikuttavat kaikki organisaatiossa työskentelevät: johto, esimiehet ja työntekijät. Työhyvinvointi on olennainen asia organisaation toiminnan kannalta ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työhyvinvoinnin merkitystä ei tule väheksyä, sillä työntekijöiden työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

Työhyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä: työtehtävistä, terveydestä, turvallisuuden tunteesta sekä henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Työhyvinvointiin panostetaan työpaikalla työaikana, mutta yhtä tärkeää työhyvinvoinnin kannalta on jokaisen työntekijän panostus vapaa-aikana omaan hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen.

Työhyvinvoinnin lähtökohtana ovat työturvallisuus ja työpaikan hyvät fyysiset olosuhteet työnteolle. Suomessa fyysistä työympäristöä määrittää työturvallisuuslaki, jonka tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky ja ennaltaehkäistä työtapaturmia ja muita työhyvinvoinnin haittoja. Työhyvinvointiin vaikuttaa kuitenkin myös vahvasti henkinen hyvinvointi, johon vaikuttavat esimerkiksi hyvä ja motivoiva johtaminen, työyhteisössä vallitseva ilmapiiri sekä työntekijöiden ammattitaito. Olennaista on muistaa, että työhyvinvointi ja sen editäminen on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Myös työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet ylläpitävät työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Työhyvinvointikoulutukset hyödyttävät kaikkia

Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen ja työhyvinvoinnin edistäminen on kaikkien etu. Työntekijöiden stressi, vähäiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, ylityöt ja muut työpaikan epäkohdat johtavat usein huonoon motivaatioon ja laskeneeseen työtehokkuuteen sekä usein ajan myötä pitkiin sairaspoissaoloihin. Tästä puolestaan koituu haittaa yrityksen toiminnalle ja vaikutukset kohdistuvat myös yrityksen taloudelliseen tulokseen. Lisäksi työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn sekä maineeseen niin työntekijöiden kuin yleisönkin silmissä.

Hyvinvoivat työntekijät haluavat sitoutua työhönsä ja antaa parhaan mahdollisen panoksensa työtehtävissä. Hyvinvoivilla työntekijöillä on myös voimavaroja huomioida työtoverinsa ja edistää myös muiden työhyvinvointia. Jokainen ihminen kokee työhyvinvoinnin eri tavalla, mutta työhyvinvoinnistakin on tarjolla monipuolisia koulutuksia, joiden avulla sekä työnantajat että työntekijät voivat edistää työhyvinvointia sekä merkittävää työhyvinvoinnin johtamista organisaatiossaan. Työhyvinvointikoulutus voi auttaa kehittämään esimerkiksi työn sujuvuutta, yhteistyötaitoja, ajanhallintataitoja sekä lisätä työntekijöiden innostuneisuutta ja motivaatiota. Työhyvinvointikoulutukset tukevat ja kehittävät sekä työntekijöiden että työnantajien tietoja ja taitoja ja edistävät täten yrityksen toimintaa ja tuloksellisuutta.

Tietoutta työnantajan velvollisuuksista

Työnantajan velvollisuutena on taata alaisilleen työterveyshuolto, jolle laki märittelee yleiset periaatteet ja käytännöt sen järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Työterveyshuolto sisältää niin työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta kuin työyhteisön toimintaa ja työntekijöiden työkykyä.

Työnantajan velvollisuutena on myös edistää ja pitää yllä työntekijöidensä työkykyä eli edistää näiden työssäjaksamista ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Pakollisen työterveyden ohella työnantajat tukevatkin alaistensa työhyvinvointia ja jaksamista esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tai erilaisilla virkistyspäivillä. Myös työhyvinvointikoulutusten valikoimassa on tarjolla valmiiksi järjestettyjä työhyvinvointipäiviä. Esimiehet voivat kouluttautua myös esimerkiksi hyvinvointijohtamisen ja työsuojelun aloilla.

Työhyvinvointikoulutus – intoa ja energiaa työntekoon!

Työhyvinvointikoulutuksia on tarjolla hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Koulutukset ja kurssit tarjoavat sekä käytännön taitoja oman työhyvinvoinnin kehittämiseen ja ylläpitoon että asiapitoisempia kursseja työhyvinvoinnin eri tekijöistä. Työhyvinvointikoulutusten tarkoitus on tarjota sekä työhyvinvointiin liittyvää tietoutta että lisää intoa ja energiaa omaan työhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työntekijöille on tarjolla esimerkiksi kursseja itsetuntemuksen, ajanhallintataitojen, muutosten kohtaamisen ja yhteistyötaitojen saralla. Monet työhyvinvointikoulutukset soveltuvat kuitenkin niin työntekijöille, esimiehille kuin yrityksen johdollekin. Koulutuksia voidaan usein myös räätälöidä juuri koulutuksesta kiinnostuneen yrityksen tarpeiden mukaan. Tutustu avoimin mielin työhyvinvointikoulutusten tarjontaan ja lähde kehittämään joko omaa tai koko työyhteisösi hyvinvointia!

Palaa sivun alkuuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä