Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi

Brik
Yhteenveto
4 tuntia
590 EUR + alv 24 %
Koulutus
Verkossa
Alkavat koulutukset
Verkossa
590 EUR
21.4.2021

Verkossa
590 EUR
10.6.2021

Verkossa
590 EUR
Pyydä tarjousta
Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi / Brik

Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi

Projek­ti­työs­kentely voi olla vastuiden pakoilua, toisten työnteon kyräilyä ja pauk­kuvia aika­tauluja. Tai sitten se voi olla aitoa yhdessä teke­mistä, sujuvaa vuoro­vai­ku­tusta ja tavoit­teiden saavut­ta­mista.

Koulu­tuk­semme antaa selkeän projek­tin­hal­linnan mallin, joka auttaa suun­nit­te­lemaan ja toteut­tamaan projekteja onnis­tu­neesti. Tämä koulutus on erityi­sesti sinulle, joka johdat projekteja oman työsi ohessa. Koulu­tuksen jälkeen osaat johtaa niitä tehok­kaammin sekä tiedät, miten voit parantaa projek­ti­tiimin yhteis­työtä ja suju­voittaa kommu­ni­kointia. Lisäksi saat vinkkejä siihen, kuinka pitää yllä projek­ti­tiimin moti­vaa­tiota koko projektin ajan.

Etäkoulutuksen sisältö

 • Jakso 1: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Jakso 2: Livenä toteu­tettava webi­naari (2h), jossa sinulla on mahdol­lisuus keskus­tella koulut­tajan ja muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mässä.
 • Jakso 3: Video (noin 1h) katsot­ta­vaksi silloin kun sinulle parhaiten sopii.
 • Aiheeseen liittyvä kirja

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet projek­ti­suun­nit­telun tärkeimmät vaiheet ja osaat soveltaa niitä omaan työhösi
 • Osaat rakentaa projek­ti­tii­meillesi selkeät prosessit, jotka tukevat projektien teho­kasta läpi­vientiä
 • Osaat rakentaa projek­teille toimivat ja akti­voivat seuran­ta­käy­tännöt
 • Osaat suun­ni­tella ja toteuttaa projek­ti­pa­la­verin, joka edistää aidosti projektin läpi­vientiä joko kasvo­tusten tai etänä
 • Osaat kommu­ni­koida vakuut­ta­vasti projektin eri vaiheista ja projek­ti­tiimin jäsenen vastuista
 • Osaat moti­voida ja osal­listaa projek­ti­tiimin jäsenet projektin laaduk­kaaseen toteu­tukseen
 • Saat varmuutta ja jämäk­kyyttä omaan teke­miseen projektin vastuu­hen­kilönä
 • Saat ammat­ti­laisen otteen projek­ti­työs­ken­telyyn

Kohderyhmä

Esimie­hille, tiimin­ve­tä­jille ja asian­tun­ti­joille, joiden tehtäviin kuuluu projektien suun­nittelu ja toteutus.

Aikataulu

Etäkou­lu­tukseen kuuluva vuoro­vai­kut­teinen webi­naari järjes­tetään:

11.2.2021 klo 09.00-11.00

21.4.2021 klo 09.00-11.00

10.6.2021 klo 13.00-15.00

Kouluttaja

Annina Eklund

Anninan mielestä vaikuttava koulutus syntyy innos­ta­vasta ja avoi­mesta ilma­pii­ristä. Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

Anninan kiin­nostus psyko­logiaa ja käyt­täy­ty­mis­tie­teitä kohtaan tekee jokai­sesta koulu­tuk­sesta erittäin ihmis­läh­töisen vasta­painona diplomi-insi­nöörin taus­talle, joka tuo teke­miseen järjes­tel­mäl­li­syyttä ja syväl­listä asian­tun­ti­juutta. Anninan vahvuuksiin kuuluu moni­mut­kais­tenkin asioiden selit­tä­minen selkeällä tavalla. Hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Annina on serti­fioi­tunut RMP Moti­vaa­tio­val­mentaja. Hän syventyy moti­vaa­tio­te­ki­jöihin The Reiss Moti­vation Profile -työkalun avulla, ja auttaa asiak­kaitaan hyödyn­tämään profiilia esimies­tai­tojen ja tiimityön kehit­tä­mi­sessä.

Kustannukset

Etäkou­lu­tuksen hinta on 590 eur/ ​hlö + alv 24%, joka sisältää aiheeseen liit­tyvän kirjan posti­tettuna sinulle. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Etäkoulutus: Onnistu projekteissasi täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: