Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki, Useita paikkakuntia
Alkavat koulutukset
Helsinki
790 EUR
23.9.2021

Helsinki
790 EUR
16.11.2021

Suomi
Pyydä tarjous
Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi

Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi

Tiesitkö, että…

 • 80 % palve­luor­ga­ni­saa­tioista kertoo tarjoa­vansa erin­omaista palve­lu­ko­ke­musta, mutta vain 8 % asiak­kaista on samaa mieltä.
 • 86 % asiak­kaista on valmiita maksamaan enemmän, jos palve­lu­ko­kemus on parempi.
 • 90 % asiak­kaista haluaa parhaan arvon, vain 10 % halvimman hinnan.

Onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen on monen tekijän summa, eikä pienin­täkään yksi­tyis­kohtaa ole varaa jättää huomiotta. Tehokas valmen­nuk­semme auttaa sinua hiomaan asia­kas­koh­taa­mis­taitosi huip­puunsa.

Valmennus auttaa sinua raken­tamaan asia­kas­ko­ke­muk­sesta kilpai­luedun maail­massa, jossa erot­tau­tu­minen muilla tavoin alkaa olla mahdo­tonta. Huonoihin tai keskin­ker­taisiin asia­kas­koh­taa­misiin ei ole varaa aikana, jolloin koke­muksia jaetaan enemmän ja nopeammin kuin koskaan aiemmin.

Valmen­nuksen aikana opit erot­tamaan erilaisia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mis­tyylejä ja mukaut­tamaan omia tapojasi niiden mukaan. Opit myös johtamaan asia­kas­ti­lan­teita varmalla ja posi­tii­vi­sella tyylillä. Käsit­te­lemme erilaisia asia­kas­koh­taa­misia käytän­nön­lä­hei­sellä ja iloi­sella otteella.

Hyödyt osallistujille

 • Tiedostat sosi­aa­lisen älyk­kyyden merki­tyksen onnis­tu­neissa asia­kas­koh­taa­misissa
 • Opit, kuinka vaikuttaa vasta­puoleen tyylik­käillä vuoro­vai­ku­tus­tek­nii­koilla
 • Ymmärrät itsellesi ominaisten käyt­täy­ty­mis­mallien vaiku­tukset asia­kas­koh­taa­misiin ja tunnistat erilaiset asia­kas­tyypit
 • Opit moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet
 • Saat innos­tusta ja varmuutta päivit­täiseen asia­kas­työhösi!

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­ville asia­kastyön ammat­ti­lai­sille. Se sopii yhtä lailla uransa alussa oleville asia­kas­pal­ve­li­joille kuin koke­neem­mille asia­kas­koh­taa­misten konka­reil­lekin, jotka kaipaavat uutta potkua ja raik­kaita näkö­kulmia tämän päivän ammat­ti­maiseen asia­kas­työhön.

Olit sitten tori­myyjä tai asia­kas­pal­velun esimies, tämä valmennus on vähin­täänkin erittäin tärkeä buustaus kohti seuraavaa, vaikut­ta­vampaa asia­kas­koh­taa­mista.

Aikataulu

8:30 Aamupala

9:00 Asia­kas­ko­kemus ja onnis­tunut vuoro­vai­kutus

 • Asia­kas­ko­kemus ja asia­kas­lupaus
 • Omien myyn­ti­tai­tojen pika­testi – omat kehi­tys­kohtani
 • Onnis­tuneen vuoro­vai­ku­tuksen avaimet
 • Mitä aivoissa tapahtuu?

10:15 Tauko

10:30 Asia­kas­kes­kus­telun ohjaa­minen

 • Ensi­vai­ku­telma ja läpi­nä­ky­vyyden illuusio
 • Kysy­mys­tek­niikka ja kuun­telun taito
 • Kiteytys ja yhteisen ymmär­ryksen löytä­minen
 • Posi­tii­vinen loppu­vai­ku­telma

12:00 Lounas

13:00 Moni­ka­na­vaisen asia­kastyön erityis­piirteet

 • Elämää kuplissa ja vies­tinnän vaikeus
 • Sähkö­pos­ti­pin­gistä ja puhe­li­messa selvit­telyä?
 • Puhe­lin­työs­ken­telyn ”K4”
 • Tyylikkään sähkö­pos­ti­vies­tinnän elementit

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Erilai­suuden haas­teesta yhteisiin säveliin

 • Persoona ja koke­minen käyt­täy­ty­misen pohjana
 • Erilaiset käyt­täy­ty­mis­mallit vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa
 • Erilai­suuden tunnis­ta­minen ja oman tyylin mukaut­ta­minen
 • Luot­tamus asia­kas­ko­ke­muksen ytimessä

15:00 Asia­kas­arvon tuot­ta­minen

 • Arvon tuot­ta­minen ennen asia­kas­koh­taa­mista
 • Arvoa kohtaa­misen jälkeen
 • Haas­ta­vasta kohti posi­tii­vista tunnetta

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta!

Kouluttaja

Maisa Durchman

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 790 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 96 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Käännä asiakaskohtaaminen kilpailueduksi täytä seuraavat tiedot: