Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
890 EUR
14.9.2020

Helsinki
890 EUR
5.11.2020
Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot (etäkoulutus)

Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot

Koulutus keskittyy tarkas­te­lemaan esimiehen johta­mi­soi­keutta ja työn­te­kijän vastuita. Esimie­hiltä vaaditaan jatku­vasti yhä enemmän, mutta paljon harvemmin kuulee puhut­tavan siitä, mitkä ovat työn­te­kijän velvol­li­suudet ja vastuut työpai­kalla.

Orga­ni­saation onnis­tu­minen edel­lyttää kuitenkin paitsi ammat­ti­maista johta­mista, myös työte­ki­jöiden sitou­tu­mista ja täysi­mää­räistä panosta orga­ni­saation tavoit­teisiin ja haas­teiden voit­ta­miseen.

Koulu­tus on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja käytän­nön­lä­hei­syy­destään. Moni­puo­liset esimerkit ja pien­ryh­mä­kes­kus­telut auttavat osal­lis­tujia tiedos­tamaan, mitä esimies voi eri tilan­teissa vaatia työn­te­ki­jältä, ja mitä tarkoittaa esimiehen johta­mi­soikeus erilai­sissa käytännön johta­mis­ti­lan­teissa.

Hyödyt osallistujille

 • Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden sisällön ja rajoi­tukset.
 • Saat kattavat tiedot työn­te­kijän velvol­li­suuk­sista ja vastuun erilai­sista ilme­ne­mis­muo­doista.
 • Opit erilaisia tapoja ratkaista haas­tavia johta­mis­ti­lan­teita esimies­työssä
 • Tunnet esimiehen johta­mis­voiman lähteet ja opit erilaisia tapoja vahvistaa omaa johta­mis­voi­maasi.
 • Vahvistat jämäk­kyyttäsi ja saavutat esimies­työlläsi entistä parempia tuloksia.

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille esimie­hille, jotka haluavat yltää huip­pu­tu­loksiin, johta­malla henki­lös­töään jämä­kästi ja oikeu­den­mu­kai­sesti.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mitä esimies voi edel­lyttää työn­te­ki­jältä?

 • Esimiehen johta­mi­soi­keuden perusteet
 • Mihin esimiehen johta­mi­soikeus perustuu?
 • Työlain­sää­dännön keskeiset kohdat

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

 • Vastuu työnan­tajaa kohtaan
 • Vastuu työka­ve­reita kohtaan
 • Vastuu omien tavoit­teiden saavut­ta­mi­sesta
 • Miten vastuuta kannetaan päivit­täi­sessä työssä?

12.00 Lounas

13:00 Jämäkkä johta­misote

 • Rohkeus johtaa
 • Miten tavoitteet asetetaan oikein?
 • Tehokas seuranta
 • Vaikut­tavan palautteen anta­minen
 • Tehokas palkit­se­minen
 • Jämäkkä puut­tu­mis­pro­sessi

14.30 Tauko

14:45 Esimiehen johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen

 • Erilaiset tavat johtaa
 • Esimiehen johta­mis­taidot
 • Tilan­teeseen sopiva johta­mis­tyyli
 • Johta­mi­se­nergian vahvis­ta­minen
 • Luot­tamus onnis­tu­misen edel­ly­tyksenä
 • Koeteltuja keinoja oman johta­mis­voiman vahvis­ta­miseen

16.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Kustannukset

Tilai­suuden hinta on 890 eur/​hlö + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työntekijän vastuu ja työelämätaidot täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: