Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Perehdytysprosessin kehittäminen

Brik
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
24.10.2019 9:00 
790 EUR
10.12.2019 9:00 
790 EUR

Perehdytysprosessin kehittäminen

Perehdytysprosessista sujuvampi

Koulutus antaa sinulle kattavan kuvan pereh­dy­tys­pro­sessin merki­tyk­sestä, sisäl­löstä ja sen onnis­tu­misen edel­ly­tyk­sistä.

Koulu­tuk­sessa paneu­dutaan pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja toteu­tukseen, yksilön huomioi­miseen sekä pereh­dyt­täjän vastuuseen. Lisäksi keskitytään siihen, miten hyvän pereh­dy­tyksen avulla voi vaikuttaa posi­tii­vi­sesti uuden työn­te­kijän oppi­miseen, innos­tu­miseen ja sitou­tu­miseen uuteen työhön.

"Koulutus oli hyvin toteutettu, sisältö ja rakenne toimiva, kouluttaja oli asiansaosaava. Osallistujaryhmä oli sopivan kokoinen, ja meitä myös osallistettiin mukavasti. Plussaa oli jaettu aineisto, koulutuspaikalla sekä sähköisesti jälkikäteen saatuna. Erinomainen paketti, voin suositella!"

Hyöty osallistujalle

  • Koulutuksen käytyäsi saat työkaluja pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nit­teluun ja kehit­tä­miseen
  • Tunnistat työn­te­kijän oppi­mista ja sitou­tu­mista edis­tävät tekijät
  • Opit, miten voit huomioida työn­te­ki­jöiden yksi­löl­li­syyden pereh­dy­tyk­sessä
  • Kuulet viimei­simmät tutki­mus­tu­lokset pereh­dyt­tä­mi­sestä ja sen hyödyistä
  • Saat ajan­koh­taisia käytännön vinkkejä pereh­dy­tyksen toteu­tukseen
  • Pien­ryh­mä­työs­kentely mahdol­listaa keskus­te­levan ilma­piirin, jossa osal­lis­tujat pääsevät jakamaan koke­muk­siaan

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu kaikille pereh­dy­tyk­sestä vastaa­ville henki­löille, johdolle, esimie­hille ja HRD-ammat­ti­lai­sille.

Aiheesta järjestetään myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia. Kysy lisää!

Aikataulu

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Ihminen pereh­dy­tyksen keskiössä

10:30 Tauko

10:45 Pereh­dy­tys­pro­sessin suun­nittelu

11.30 Harjoitus: Pereh­dy­tys­pro­sessin etene­minen

12:00 Lounas

13:00 Pereh­dyt­täjän taidot

14:15 Tauko

14:30 Psyko­lo­ginen sopimus ja sitou­tu­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Annina EklundKouluttajana toimii Annina Eklund. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen.

Anni­nalla on koke­musta tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­pii­reistä.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan ja kahvitarjoilun. 

Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Perehdytysprosessin kehittäminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan meiltä uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta tiedämme, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luomme positiivisen ilmapiirin jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei kuitenkaan räpiköidä...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Osallistuja
(5)
Kiitos Anninalle hyvästä koulutuksessa. Oli sopivasti aikaa vuorovaikutteisuudelle ja sitä olikin tosi paljon, mutta taitavasti Annina myös vei päivää eteenpäin agendan mukaisesti.
Osallistuja
(4)
Hyvä ja antoisa koulutus.
Osallistuja
(4)
Koulutus oli hyvä paketti, ja soveltui tämän hetkiseen tarpeeseeni erinomaisesti herättämällä ajatuksia ja vahvistamalla näkemystä siitä, mihin suuntaan haluamme perehdytysprosessejamme jatkossa kehittää.
Arvioinnit
Perehdytysprosessin kehittäminen
Arvioinnit
(4,5)
Perustuu 10 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 28 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Perehdytysprosessin kehittäminen täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Vaikuttavaa esihenkilötyötä

Johtamiseen kohdistuu uusia sisällöllisiä vaateita. Muodon täytyy uusiutua, irrottautua perinteisistä normeista ja valtapositioista. Onnistuminen on aina myös tiimityötä.