Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset     Etäopiskelu-osioon

Työlainsäädäntöä esimiehelle

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 %
24.9.2020 09:00
   
Lähiopetus
Helsinki
Koulutus

Työlainsäädäntöä esimiehelle

Työlainsäädäntö – mitä esimiehen tulisi siitä tietää?

Koulu­tuk­sessa käydään syste­maat­ti­sesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulut­tajana toimii Bird&Birdin Oy:n erittäin osaava työoi­keus­la­kimies.

Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut. Tämä auttaa yhdis­tämään koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Koulutuksen käytyäsi

  • Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
  • Saat kattavan kuvan esimiehen oikeuk­sista ja vastuista
  • Tunnistat esimies­työssä tilanteet, joissa kannattaa varmistaa oma selusta ennen toimeen tart­tu­mista
  • Osaat huomioida esimies­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset
  • Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esimie­hille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?

9.15 Esimiehen vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10.15 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen

11.15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset

12.00 Lounas

13.00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13.30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä

14.00 Kahvi­tauko

14.15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla

15.30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä

15.45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esimiehen näkö­kul­masta

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Nikkola Työoikeuslakimies, partner Bird & Bird Oy. 

Maisa on yksi Suomen arvos­te­tuim­mista työoi­keuden asian­tun­ti­joista. Hänellä on yli viiden­toista vuoden kokemus työsuh­teisiin liit­ty­västä oikeu­del­li­sesta neuvon­nasta. Maisa avustaa sekä kansal­lisia että kansain­vä­lisiä asia­kas­yri­tyk­siämme laaja-alai­sesti kaikissa työoi­keu­del­li­sissa asioissa muun muassa työso­pi­muksiin, sopi­mus­neu­vot­te­luihin ja sopi­musten irti­sa­no­misiin liittyen, sekä ammat­tiyh­dis­ty­s­asioissa, yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyissä ja syrjin­tä­ti­lan­teissa. Maisalla on myös kattava kokemus ulkois­tus­pro­sessien hoita­miseen, yksi­tyi­syyden suojaan ja tieto­turvaan sekä haas­taviin oikeu­den­käyn­teihin liittyen.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 890 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Koulutuksen voi tilata myös organisaatiolle räätälöitynä, kysy lisää kouluttajalta!

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työlainsäädäntöä esimiehelle? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 4 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Kiitos! Oli oikein hyvä esitys. Ammattitaitoinen, hyvin jäsennelty. Mielenkiinto säilyi loppuun asti. 😁
Koulutukseen osallistunut
(5)
Kiitos erinomaisesta koulutuksesta. Maisa Nikkola on osaava ja selkeäsanainen kouluttaja ja oli ilo kuunnella häntä. Sain koulutuksesta paljon taustatukea ja -tietoa arjen esimiestilanteisiin.
Sami K.
(5)
Materiaali erinomaista, luennoitsija erittäin hyvä ja ammattitaitoinen. Hinnoittelu harhaanjohtavaa.
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 4 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Työlainsäädäntöä esimiehelle täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: