Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset tänne »

Työlainsäädäntöä esimiehelle

Brik
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 %
Koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
890 EUR
24.9.2020

Helsinki
890 EUR
26.11.2020

Työlainsäädäntöä esimiehelle

Työlainsäädäntö – mitä esimiehen tulisi siitä tietää?

Koulu­tuk­sessa käydään syste­maat­ti­sesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulut­tajana toimii Bird&Birdin Oy:n erittäin osaava työoi­keus­la­kimies.

Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut. Tämä auttaa yhdis­tämään koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Koulutuksen käytyäsi

 • Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
 • Saat kattavan kuvan esimiehen oikeuk­sista ja vastuista
 • Tunnistat esimies­työssä tilanteet, joissa kannattaa varmistaa oma selusta ennen toimeen tart­tu­mista
 • Osaat huomioida esimies­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset
 • Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin

Brik järjestää aiheista myös yrityksille räätälöityjä valmennuksia!

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esimie­hille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?

 • Työlain­sää­dännön erityis­piir­teitä
 • Normien etusi­ja­jär­jestys: sovel­le­taanko lakia, työeh­to­so­pi­musta vai työso­pi­musta?
 • Mitä työeh­to­so­pi­musta työnan­tajan tulee soveltaa?
 • Heikomman osapuolen suoja työoi­keu­dessa

9.15 Esimiehen vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

 • Esimiehen oikeudet ja velvol­li­suudet
 • Esimiehen henki­lö­koh­tainen vastuu teke­mistään virheistä ja laimin­lyön­neistä
 • Erityis­ky­sy­myksinä työsuo­je­lu­vastuu sekä tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus työpai­kalla
 • Työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10.15 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen

 • Määrä­ai­kainen vai tois­tai­seksi voimassa oleva työso­pimus?
 • Koeaika ja sen merkitys
 • Toimivan työso­pi­muksen keskeisiä ehtoja
 • Työso­pi­muksen ehtojen muut­tu­minen ja muut­ta­minen

11.15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset

 • Mikä on työaikaa ja miten sään­nöl­lisen työaika järjes­tetään?
 • Ylityön teet­tä­minen, enim­mäis­määrät ja korvaukset
 • Loman ansait­se­minen ja loma­palkka
 • Miten vuosiloma tulisi antaa?

12.00 Lounas

13.00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13.30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä

 • Millä eri tavoin työsuhde voidaan päättää?
 • Työsuhteen irti­sa­no­misen ja purka­misen ero
 • Irti­sa­no­mi­sajan määräy­ty­minen
 • Käytännön toimin­taoh­jeita päät­tä­mis­ti­lan­teeseen

14.00 Kahvi­tauko

14.15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla

 • Irti­sa­no­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla (TSL 7:2)
 • Keskus­te­lujen ja varoi­tuksen merkitys
 • Esimerk­ki­ta­pauksia ja tyypil­li­simpiä virheitä

15.30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä

 • Irti­sa­no­minen kollek­tii­vi­pe­rus­teella (TSL 7:3)
 • Uudel­leen­si­joitus – ja koulu­tus­vel­vol­lisuus sekä takai­sin­ot­to­vel­vol­lisuus
 • Yhteis­toi­min­ta­me­nettely osana prosessia
 • Korvaukset työsuhteen perus­teet­to­masta päät­tä­mi­sestä

15.45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esimiehen näkö­kul­masta

 • Yhteis­toi­min­talain tarkoitus
 • Yhteis­toi­min­ta­me­net­telyn piiriin kuuluvat asiat
 • Mitä jokaisen esimiehen tulisi tietää yhteis­toi­min­ta­laista?
 • Miten yhteis­toi­minta työpai­kalla voi auttaa esimiestä työssään?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki.

Kouluttaja

Maisa Nikkola Työoikeuslakimies, partner Bird & Bird Oy. 

Maisa on yksi Suomen arvos­te­tuim­mista työoi­keuden asian­tun­ti­joista. Hänellä on yli viiden­toista vuoden kokemus työsuh­teisiin liit­ty­västä oikeu­del­li­sesta neuvon­nasta. Maisa avustaa sekä kansal­lisia että kansain­vä­lisiä asia­kas­yri­tyk­siämme laaja-alai­sesti kaikissa työoi­keu­del­li­sissa asioissa muun muassa työso­pi­muksiin, sopi­mus­neu­vot­te­luihin ja sopi­musten irti­sa­no­misiin liittyen, sekä ammat­tiyh­dis­ty­s­asioissa, yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyissä ja syrjin­tä­ti­lan­teissa. Maisalla on myös kattava kokemus ulkois­tus­pro­sessien hoita­miseen, yksi­tyi­syyden suojaan ja tieto­turvaan sekä haas­taviin oikeu­den­käyn­teihin liittyen.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 890 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta kouluttajalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työlainsäädäntöä esimiehelle? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 4 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
(5)
Kiitos! Oli oikein hyvä esitys. Ammattitaitoinen, hyvin jäsennelty. Mielenkiinto säilyi loppuun asti. 😁
Koulutukseen osallistunut
(5)
Kiitos erinomaisesta koulutuksesta. Maisa Nikkola on osaava ja selkeäsanainen kouluttaja ja oli ilo kuunnella häntä. Sain koulutuksesta paljon taustatukea ja -tietoa arjen esimiestilanteisiin.
Sami K.
(5)
Materiaali erinomaista, luennoitsija erittäin hyvä ja ammattitaitoinen. Hinnoittelu harhaanjohtavaa.
Arvioinnit
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 4 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 71 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Työlainsäädäntöä esimiehelle täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Motivoiva ja valmentava esimies 8.10.

Jokainen työntekijä pitää 100 kertaa enemmän omasta ideastaan kuin pomonsa parhaimmastakaan. Miten hyödynnän tämän? Varaa nyt paikkasi valmennuksesta.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: