Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma

Brik
Yhteenveto
4 valmennustilaisuutta
Pyydä tarjousta
   
Tilauskoulutus
Useita paikkakuntia
Koulutus

Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma

Panosta asiakaspalveluun ja erotu kilpailijoista

Ovatko palve­lu­taidot ruos­teessa? Onko erot­tau­tu­minen kilpai­li­joista haaste? Me laitamme asia­kastyön kerralla kuntoon ja autamme tekemään hyvästä erin­omaista! Valmen­nus­oh­jel­mamme vie tiimisi seuraa­valle aktii­vi­suus­ta­solle kohti uutta innos­tusta ja vaikut­ta­vampia asia­kas­koh­taa­misia. Jokainen osal­listuja saa henki­lö­koh­taisen käyt­täy­ty­mis­pro­fiilin, jota hyödyn­tä­mällä yhteinen asia­kastyö tehostuu.

Valmennuksen hyödyt

 • Saat lisää tietoa asiakkaan maail­masta ja osto­käyt­täy­ty­mi­sestä
 • Saat ymmär­rystä omista käyt­täy­ty­mis­mal­leistasi erilai­sissa vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa (DiSC©-profiili)
 • Saat keinoja asia­kas­kes­kus­te­luiden tehos­ta­miseen moni­ka­na­vai­sessa asia­kas­työssä
 • Asia­kas­pal­velun lähie­si­miehet saavat selkeät suun­ta­viivat valmen­tavaan johta­miseen
 • Käytän­nön­lä­heinen valmennus tuo posi­tii­vista muutosta jo valmen­nus­oh­jelman aikana!

Valmennuksen menetelmät

Valmen­nukset ovat vuoro­vai­kut­teisia ja osal­lis­tavia. Osal­lis­tujat ovat itse vastuussa siitä, mihin suuntaan ja millä tahdilla valmennus etenee. Valmentaja tuo mukanaan rakenteet, faktat ja eri näkö­kulmat, mutta valmen­nuksen keski­pis­teenä ovat aina osal­lis­tujat ja heidän tarpeensa.

Valmennuksen sisältö

 • Neljä valmen­nus­ti­lai­suutta
 • DiSC©-profi­loinnit (esimie­hille Work of leaders -profiili)
 • Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirja osal­lis­tu­jille
 • Väli- ja jatko­teh­tävät

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Valmennus on suun­ni­teltu asia­kas­pal­ve­lu­tii­meille sekä niiden lähie­si­mie­hille. Valmennus käsit­telee moni­ka­na­vaisen asia­kastyön haas­teita ja mahdol­li­suuksia ja pyrkii löytämään jokaisen osal­lis­tujan poten­ti­aalin ja innos­tuksen.

Aikataulu

Ohjelman sisältö on aina muokat­ta­vissa juuri teidän tarpei­denne mukaan.

Valmennuspäivien sisältö:

Ennak­ko­tehtävä: Oman DiSC© -profiilin teke­minen.

1. tilaisuus: Myyjän iden­ti­teetti ja asiakkaan maailma

 • Asia­kas­ko­ke­muksen merkitys
 • Asiakkaan maailma
 • DiSC© -myyjän profiili
 • Asia­kas­pal­ve­lijan iden­ti­teetti
 • Väli­tehtävä: Omien asia­kastyön haas­teiden kartoitus

2. tilaisuus: Asia­kas­pal­ve­lu­tek­niikka ja moni­ka­na­vainen asia­kastyö

 • Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka
 • Moni­ka­na­vainen asia­kastyö
 • Haas­tavien asia­kas­ti­lan­teiden käsittely
 • Väli­tehtävä: DiSC© Work of Leaders -profiilin teke­minen

3. tilaisuus: Asia­kas­pal­velun lähie­si­miesten valmennus

DiSC© Work of Leaders

 • Moti­vaation johta­minen
 • Valmen­tavan johta­misen parhaat käytännöt
 • Esimiehen ajan­käyttö
 • Väli­tehtävä: Asia­kas­kam­panjan suun­nittelu

4. tilaisuus: Asia­kas­pal­ve­lutyön lähi­val­mennus (aitoja asia­kas­ti­lan­teita hyödyntäen)

 • Päivän tavoitteet
 • Asia­kastyö
 • Päivän yhteenveto

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Maisa Durchman.

Maisa on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa asia­kas­pal­veluun, myyntiin ja niiden johta­miseen sekä apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DiSC®-valmentaja sekä ICF-serti­fioitu coach. Maisan valmen­nuk­sista välittyy posi­tii­vinen asenne. Omakoh­taisen yrit­tä­jä­ko­ke­muksen ansiosta valmen­nukset ovat myös täynnä käytän­nön­lä­hei­syyttä ja teke­misen meininkiä.

Kustannukset

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Brik sosiaalisessa mediassa

Brik

Kaipaavatko työsukset voitelua? Narisevatko tuloksenteon saranat? Tule hakemaan uutta pontta tekemiseen!

Brik valmentaa työmaailman huipputyyppejä ja menestyviä joukkueita. Yhteensä lähes puolen vuosisadan valmennuskokemuksen pohjalta Brikin osaajat tietävät, että innostava ja kannustava ilmapiiri tuottavat tulosta tehokkaammin kuin yksisuuntainen opetus. Valmennuksissa luodaan positiivinen ilmapiiri, jossa on turvallista kokeilla uutta ja rohkaistua revittelemäänkin! Ei...


Lue lisää kouluttajasta Brik ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Brik

Metsänneidonkuja 4
02130 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.brik.fi


Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,5)
Perustuu 89 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Vaikuttava asiakaspalvelu -valmennusohjelma täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: