Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Asiakaspalvelupäällikön valmennus

Impact
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
17.9.2019 9:00 
790 EUR
21.11.2019 9:00 
790 EUR

Asiakaspalvelupäällikön valmennus

Asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön ­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta asia­kas­työstä, asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa työssä. Koulutus antaa eväät onnis­tu­neeseen asia­kas­työhön aikana, jolloin asiakkaat ovat yhä kiirei­sempiä ja kilpailu yhä kovempaa. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtaa asia­kas­pal­velua erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa.

Hyödyt osallistujille

 • Ymmärrät asia­kas­pal­velun merki­tyksen nyky­ai­kai­selle orga­ni­saa­tiolle ja tiedostat mitä korkea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­muksen tuot­ta­minen vaatii
 • Osaat kiteyttää oman vastuu­alueesi palve­lu­lu­pauksen ja laatia suun­ni­telman sen lunas­ta­mi­seksi
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asia­kas­pal­velun avain­hen­kilönä
 • Selviydyt entistä paremmin haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
 • Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet keinot sen vahvis­ta­miseen

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­pal­ve­lusta ja asia­kas­pal­ve­lutyön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet

 • Mitä on hyvä asia­kas­palvelu?
 • Mistä palve­lu­ko­kemus koostuu?
 • Muutoksia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mi­sessä
 • Palve­lu­ti­lanne on aina myös lisä­myynnin mahdol­lisuus

10:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet

 • Ensi­vai­ku­telman voima
 • Kysy ja kuuntele
 • Rohkeasti ratkaisuun
 • Päätös ja jatkon varmistus

10:30 Tauko

10:45 Asia­kas­lupaus käytän­nössä

 • Yhteinen tapa toimia ja teke­misen stan­dardi

11:15 Mistä palvelun laatu koostuu?

 • Oman orga­ni­saation palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
 • Tuotteen tekninen laatu
 • Palvelun tekninen laatu
 • Palve­lu­pro­sessin laatu
 • Asiakkaan tunne­ko­kemus

12:00 Lounas

13:00 Palvelun johta­misen työkalut

13:30 Havain­noinnin sään­nöl­lisyys

 • Tiedä mitä tapahtuu ja miten tapahtuu

14.15 Kahvi

14:30 Palau­te­kes­kus­telut palve­lun­joh­ta­misen tärkeimpänä työkaluna

 • Valmentava palau­te­kes­kustelu

15:00 Kuinka johtaa moti­vaa­tiota ja synnyttää innos­tusta?

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Koulutuspaikka

Tapah­tu­matalo Bank

Unio­ninkatu 20

00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Durchman

Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.

Maisa on DISC –valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!

Kustannukset

790 + alv 24%, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta koulut­ta­jalta tai osoit­teesta info(a)j-impact.fi.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiakaspalvelupäällikön valmennus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,7)
Perustuu 7 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiakaspalvelupäällikön valmennus täytä seuraavat tiedot: