Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Muutoskoulutusohjelma

Impact
Yhteenveto
4 päivää
Sopimuksen mukaan
   
Useita paikkakuntia
Räätälöity / Asiakaskohtainen koulutus

Muutoskoulutusohjelma

Muutoskoulutusohjelma, Impact

Perehdy muutosjohtamisen keskeisiin osa-alueisiin

Koulu­tus­oh­jelma tarjoaa kattavan koko­nais­kuvan muutoksen johta­misen eri osa-alueista sekä työkaluja opitun tieto­si­sällön käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Ohjelma sopii kaikille muutos­joh­ta­mis­tai­to­jensa kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille henki­löille.

Neljän päivän koulu­tus­ko­ko­nai­suu­dessa käydään syväl­li­sesti läpi muutos­joh­ta­misen keskeiset osa-alueet (muutos­joh­tajan rooli ja tehtävät, muutoksen projek­tointi ja seuranta, muutos­vas­ta­rinnan voit­ta­minen sekä muutos­vies­tinnän suun­nittelu ja toteutus).

Henki­lö­koh­tainen kehit­ty­mis­suun­ni­telma ja koulu­tus­jak­sojen välillä suori­tet­tavat väli­teh­tävät ohjaavat opitun sovel­ta­mista päivit­täi­sessä työssä. Koulu­tuksen vaikut­tavuus varmis­tetaan ohjelman päät­teeksi suori­tet­ta­valla vaikut­ta­vuus­tut­ki­muk­sella.

Koulutuksen hyödyt

  • Koulu­tus­oh­jelma tarjoaa kattavan tieto­si­sällön muutos­joh­ta­misen tärkeim­mistä osa-alueista
  • Koulu­tus­oh­jelma antaa toimivia työkaluja muutoksen johta­misen tueksi
  • Osal­lis­tujat oppivat tunnis­tamaan oman johta­mis­voi­mansa lähteet ja saavat keinoja johta­mis­voi­mansa vahvis­ta­miseen
  • Selkeät henkilökohtaiset oppi­mis­ta­voitteet väli­teh­tä­vineen
  • Korkea­laa­tuinen opetus­ma­te­riaali ja koulut­tajan kirjoit­tama Muutu ennen kuin on pakko! (2018) -kirja syven­tävät oppi­mista.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Muutoskoulutusohjelma , klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Koulutus on suun­nattu kaikille johta­jille, esimie­hille ja asian­tun­ti­joille, jotka ovat kiin­nos­tu­neita oman orga­ni­saa­tionsa muutos­kyvyn vahvis­ta­mi­sesta ja omien muutos­joh­ta­misen taito­jensa kehit­tä­mi­sestä.

Aikataulu

1. Koulu­tus­päivä (Taitava muutos­johtaja)

2. Koulu­tus­päivä (Muutoksen projek­tointi ja toteu­tu­misen seuranta)

3. Koulu­tus­päivä (Muutos­vas­ta­rinnan kään­tä­minen muutos­voi­maksi)

4. Koulu­tus­päivä (Tehokas muutos­vies­tintä)

Neljän koulu­tus­päivän ohjelma on tilaus­kou­lutus, jonka aika­taulu sovi­tetaan tilaajan tarpeiden mukaan. Ohjelman ideana on yhdistää syväl­linen tieto­pohja käytännön johta­mis­työhön. Tämä toteutuu parhaiten, jos koulu­tus­jak­sojen välillä on noin kuukauden mittainen tauko, jonka aikana osal­lis­tujat sovel­tavat väli­teh­tävää ja koulu­tuk­sessa opittuja asioita päivit­täiseen työhönsä.

Kouluttaja

Jari Salminen

Kouluttajana toimii Jari Salminen.

Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Kustannukset

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Muutoskoulutusohjelma ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Muutoskoulutusohjelma täytä seuraavat tiedot: