Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Tehokas muutosviestintä

Impact
Yhteenveto
Kesto: 1 päivä
Hinta: 790 EUR + alv 24 %
Koulutustyyppi: Avoin koulutus
Paikkakunta: Helsinki
Kouluttaja: Impact plus
Alkavat koulutukset
Helsinki
24.10.2018 9:00 
790 EUR
19.12.2018 9:00 
790 EUR

Tehokas muutosviestintä

Tehoa muutosviestintään!

Koulu­tuk­sessa käydään syväl­li­sesti läpi tehokkaan muutos­vies­tinnän perusteet, ja pohditaan keinoja vies­tinnän onnis­tu­misen seurantaan.

Lisäksi paneudutaan syväl­li­sesti siihen, millaista osaa­mista tehokas muutos­vies­tintä vaatii. Koulutus tarjoaa runsaasti apuvä­li­neitä käytännön muutos­vies­tinnän tueksi.

Hyöty osallistujalle

 • Koulutuksen käytyäsi tunnistat muutos­vies­tinnän merki­tyksen onnis­tuneen muutos­pro­jektin edel­ly­tyksenä
 • Ymmärrät muutos­vies­tinnän huolel­lisen suun­nit­telun arvon
 • Ymmärrät millaista osaa­mista tehokas muutos­vies­tintä edel­lyttää
 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi vies­tijänä
 • Opit suun­nit­te­lemaan ja johtamaan muutos­vies­tintää entistä taita­vammin

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, joiden tehtäviin kuuluu vaativien muutos­pro­jektien vies­tintä.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Onnis­tuneen muutos­vies­tinnän edel­ly­tykset

9.45 Muutos­pro­jektin vies­tin­tä­suun­ni­telman laati­minen

10.30 Tauko

10.45 Muutos­vies­tinnän vastuiden koor­di­nointi

12.00 Lounas

13.00 Muutos­vas­ta­rinnan tunnis­ta­minen ja voit­ta­minen vies­tinnän keinoin

14.15 Kahvi

14.30 Muutos­vies­tinnän seuranta ja muuto­se­nergiaa vahvis­tavat toimen­piteet

15.30 Yhteenveto: Mitä vien koulu­tuk­sesta käytäntöön?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Jari SalminenKouluttajana toimii Jari Salminen.

Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto:”Muutu ennen kuin on pakko”

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta.

Koulutus kuuluu neliosaiseen koulutuskokonaisuuteen, jonka muut osat ovat: 

 • Taitava muutosjohtaja (1pv)
 • Muutosvastarinnan kääntäminen muutosvoimaksi (1pv)
 • Muutoksen projektointi ja toteutumisen seuranta (1pv)

Jos haluat osallistua useampaan muutoskoulutukseen, myönnetään seuraavista koulutuksista alennus:

 • Kahden muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 290 € / hlö
 • Kolmen muutoskoulutuksen yhteishinta on 1 790 € / hlö
 • Neljän muutoskoulutuksen yhteishinta on 2 190 € / hlö

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Tehokas muutosviestintä? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Errors
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen
Vapaaehtoinen

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact

Särkiniementie 3
Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit
Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.

Arvioinnit kouluttajasta
          (5,0)
Perustuu 1 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Tehokas muutosviestintä täytä seuraavat tiedot: