Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Työlainsäädäntöä esimiehelle

Impact
Yhteenveto
1 päivä
890 EUR + alv 24 %
Avoin koulutus
Helsinki
Alkavat koulutukset
Helsinki
26.9.2019 9:00 
890 EUR
28.11.2019 9:00 
890 EUR

Työlainsäädäntöä esimiehelle

Työlainsäädäntö – mitä esimiehen tulisi siitä tietää?

Koulu­tuk­sessa käydään syste­maat­ti­sesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulut­tajana toimii Bird&Birdin Oy:n erittäin osaava työoi­keus­la­kimies.

Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut. Tämä auttaa yhdis­tämään koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Koulutuksen käytyäsi

  • Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
  • Saat kattavan kuvan esimiehen oikeuk­sista ja vastuista
  • Tunnistat esimies­työssä tilanteet, joissa kannattaa varmistaa oma selusta ennen toimeen tart­tu­mista
  • Osaat huomioida esimies­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset
  • Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin

Kohderyhmä

Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esimie­hille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.

Aikataulu

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?

9.15 Esimiehen vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10.15 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen

11.15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset

12.00 Lounas

13.00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13.30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä

14.00 Kahvi­tauko

14.15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla

15.30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä

15.45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esimiehen näkö­kul­masta

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka

Hotel Haven

Unio­ninkatu 17

00130 Helsinki

Kouluttaja

Maisa Nikkola Työoikeuslakimies, partner Bird & Bird Oy. 

Maisa on yksi Suomen arvos­te­tuim­mista työoi­keuden asian­tun­ti­joista. Hänellä on yli viiden­toista vuoden kokemus työsuh­teisiin liit­ty­västä oikeu­del­li­sesta neuvon­nasta. Maisa avustaa sekä kansal­lisia että kansain­vä­lisiä asia­kas­yri­tyk­siämme laaja-alai­sesti kaikissa työoi­keu­del­li­sissa asioissa muun muassa työso­pi­muksiin, sopi­mus­neu­vot­te­luihin ja sopi­musten irti­sa­no­misiin liittyen, sekä ammat­tiyh­dis­ty­s­asioissa, yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyissä ja syrjin­tä­ti­lan­teissa. Maisalla on myös kattava kokemus ulkois­tus­pro­sessien hoita­miseen, yksi­tyi­syyden suojaan ja tieto­turvaan sekä haas­taviin oikeu­den­käyn­teihin liittyen.

Kustannukset

Tilaisuuden hinta on 890 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta »

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työlainsäädäntöä esimiehelle? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Impact

Impact

Impact uskoo, että ajat­telun haas­ta­misen kautta on mahdollisuus parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa.  Pinnal­listen proses­si­ku­vausten sijaan on selvi­tettävä, miten työyh­teisö todella toimii käytän­nössä. Mitä syväl­li­semmin tunnemme orga­ni­saation toimintaa ja yhteis­työ­muotoja, sitä toden­nä­köi­semmin pystymme kehit­tämään työstä laadu­kasta ja merki­tyk­sel­listä....


Lue lisää kouluttajasta Impact ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Impact


 Näytä puhelinnumero
www.j-impact.fi

Arvioinnit

Sami K.
(5)
Materiaali erinomaista, luennoitsija erittäin hyvä ja ammattitaitoinen. Hinnoittelu harhaanjohtavaa.
Miika S.
(5)
Hyvin hyödyllinen ja hyvä kurssi, kiitokset Maisalle.
Arvioinnit
Työlainsäädäntöä esimiehelle
Arvioinnit
(5,0)
Perustuu 2 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 19 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Työlainsäädäntöä esimiehelle täytä seuraavat tiedot: