Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Ratekoulutus Oy
Yhteenveto
1 päivä
790 EUR + alv 24 % (yht. 979,60 EUR)
suomi
2.4.2019
   
Helsinki
Avoin koulutus

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti asian­tun­ti­jatyön ja myynnin yhteyttä sekä käymme syste­maat­ti­sesti läpi asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myynnin eri vaiheet.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle. Syven­nämme oppi­mista erilaisten tehtävien avulla, mutta emme tee kömpe­löitä näytel­mä­har­joi­tuksia (myyjä ja asiakas).

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
- Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
- Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
- Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
- Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
- Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita.

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.

Kouluttaja
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen.
Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Hän on toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000, aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet valmennustamme mm. seuraavasti:
- ”Joudun asiantuntijatyössäni tekemään myös myyntityötä. Tämä valmennus antaa erinomaiset välineet oman asiantuntija-identiteetin tarkasteluun myös myyntityön näkökulmasta.”
- ”Vaikka toimin asiantuntijana, kuuluu työhöni myös paljon myyntityötä ja asiakaspalvelua. Koulutus oli juuri sellainen, jota tarvitsen uudessa tilanteessani. Koulutus rauhoitti oloani ja auttoi ymmärtämään myyntityön sisältöä ja merkitystä koko organisaation kannalta.”
- ”Valmentajalla on selvästikin pitkä käytännön kokemus myyntityöstä. Sain todella paljon konkreettisia neuvoja ja ideoita omaan työhöni tuotepäällikkönä."
- ”Kiitos mielenkiintoisesta ja hyvin järjestetystä koulutuksesta, saatu sisältö antaa hyviä eväitä omaan myyntityöhön."OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

Myynnin merkitys asian­tun­ti­ja­työssä
- Asiak­kaiden tarpeiden ja oman osaa­misen yhdis­tä­minen
- Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myymisen taito
- Myyn­ti­pro­sessi ja asiakkaan osto­pro­sessi

9:45 Onko tuote kunnossa?
- Mistä oma osaa­minen koostuu?
- Subs­tanssi- ja työelä­mä­taidot
- Asian­tun­tijuus ostajan kannalta
- Oman asian­tun­te­muksen päivit­tä­minen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:30 Tauko

10:45 Mitä ajat­telen itsestäni ja myyn­ti­työstä?
- Oman iden­ti­teetin tarkas­telua
- Mikä myyn­ti­työssä epäi­lyttää?
- Myyn­ti­työhön kohdis­tuvat ylei­simmät väärin­kä­si­tykset
- Ammat­ti­maisen myyn­tityön todel­linen sisältö ja merkitys
- Oman muka­vuusa­lueen rajojen ylit­tä­minen

Harjoitus: Oma asenne myyn­ti­työtä kohtaan

11:30 Tuote- ja palve­lu­myyn­nistä arvo­myyntiin
- Tuote­myynti, ratkai­su­myynti vai arvo­myynti?
- Asiakkaan toiminnan ymmär­tä­minen
- Asia­kas­dialogi
- Mitä arvo­myynti edel­lyttää asian­tun­ti­jalta?

Harjoitus: Oman myyn­ti­pro­sessin pohdintaa

12:00 Lounas

13:00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet
- Oman asia­kas­kunnan analy­sointi
- Palve­lu­lu­pauksen määrittely
- Asiak­kaiden löytä­minen
- Asiakkaan kohtaa­minen
- Aktii­vinen kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden kartoitus

Harjoitus: Aktii­vinen kuuntelu

14:15 Kahvi

14:30 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet jatkuu
- Arvoa tuot­tavan palve­lu­rat­kaisun laati­minen
- Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
- Vasta­väit­teiden käsittely
- Hinnan myyminen
- Kaupan päät­tä­minen
- Kerta­kau­pasta pysy­väksi asia­kas­suh­teeksi
- Erin­omaisen asia­kas­pal­velun johta­minen

15:30 Yhteenveto

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

-------------------

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 2.4.2019

Hinta:
790 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Tutkinto / todistus


Koulutukseen osallistumisesta saa todistuksen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus Oy

Ratekoulutus – kursseja ja seminaareja monipuolisiin tarpeisiin

Ratekoulutus on suomalainen koulutusalan yritys, joka tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia valmennuksia ja seminaareja kohdennettuihin tarpeisiin. Jatkuvasti päivittyvästä hakemistosta löydät helposti juuri sinulle tai organisaatiollesi sopivat kurssit. Ratekoulutuksen koulutusvalikoimaan kuuluu muun muassa seuraavien alojen koulutuksia: Johtaminen ja esimiestyö Esiintyminen Tuotannonohjaus Tuotekehitys Laadunvarmistus...


Lue lisää kouluttajasta Ratekoulutus Oy ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Ratekoulutus Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.ratekoulutus.fi


Arvioinnit

Osallistuja
(5)
Kiitos mielenkiintoisesta ja hyvin järjestetystä koulutuksesta, saatu sisältö antaa hyviä eväitä omaan myyntityöhön.
Osallistuja
(5)
Valmentajalla on selvästikin pitkä käytännön kokemus myyntityöstä. Sain todella paljon konkreettisia neuvoja ja ideoita omaan työhöni tuotepäällikkönä.
Osallistuja
(4)
Vaikka toimin asiantuntijana, kuuluu työhöni myös paljon myyntityötä ja asiakaspalvelua. Koulutus oli juuri sellainen, jota tarvitsen uudessa tilanteessani. Koulutus rauhoitti oloani ja auttoi ymmärtämään myyntityön sisältöä ja merkitystä koko organisaation kannalta.
Arvioinnit
Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)
Arvioinnit
(4,7)
Perustuu 4 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 176 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Yhteydenotto

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv) täytä seuraavat tiedot:

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Motivoiva ja valmentava esimies 5.3.2019

Varaa paikkasi Motivoiva ja valmentava esimies -valmennukseen 26.2. mennessä ja saat veloituksetta Insights-valmennuspäivän!